Wie zijn wij?

Het bestuur wordt gevormd door:

dhr. Henk Spelde, voorzitter
mw. Mia van Selling, secretaris/penningmeester a.i.
dhr. Jan Nijborg, lid
dhr. Richard den Ouden, lid.


Werkwijze

De stichting wil transparant zijn over wat zij doet. Op deze website geeft de stichting informatie over de samenstelling van het bestuur, kunnen de statuten van de stichting worden gelezen en worden de jaarverslagen gepubliceerd. Ook is de jaarlijkse verantwoording over de ontvangen en bestede financiële middelen op de website te vinden. Het bestuur zorgt voor een goed financieel beheer en houdt alert toezicht op de beschikbare gestelde middelen.


Doel

In de statuten is vastgelegd wat de stichting beoogt:
Het verstrekken van financiële steun aan, respectievelijk bij de navolgende activiteiten en projecten, die plaatsvinden op de Winkler Prins, scholengemeenschap te Veendam:
- Die terreinen waar gebrek aan financiële middelen een ontplooiing van het onderwijs en
  begeleiding van leerlingen van de school belemmert;
- Individuele studiebegeleiding indien dat noodzakelijk is;
- De aanschaf van leer- en lesmaterialen die met het oog op onderwijskundige veranderingen noodzakelijk zijn,
  doch niet door de overheid worden gefinancierd;
- Buitenroosteractiviteiten en sociaal-culturele activiteiten.


Financiën

De inkomsten van de Stichting worden gevormd door:
- Rente op het beschikbare kapitaal
- Giften en legaten
- Bijdragen van Vrienden van de Winkler Prins